Serveis

Servei de Tramitacions. Es realitzen tot tipus de tràmits relacionats amb les màquines recreatives i el joc devant les administracions competents amb uns preus reduïts: Autoritzacions d'emplaçament, recanvis, taxes fiscals, homologacions de models, permisos d'explotació, salons recreatius, llicencies municipals etc..

Assessoria Jurídica. Departament Jurídic format per advocats especialitzats en joc en les seves vessants administrativa, fisca, civil i penal: Expedients sancionadors, contenciosos administratius, reclamacions judicials per danys i perjudicis o incompliments contractuals, consultoria personalitzada, etc...

Serveis a socis. Bussines Center. Acomar es també un centre de reunió i treball pels seus associats, doncs existeixen sales de reunions obertes i al servei del soci. Igualment s'imparteixen seminaris relacionats amb temes de joc o es convoquen comissions o reunions per debatre qüestions d'actualitat.